Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.strelniceprerov.eu platné od 1.1.2024

Prodávající:
Střelnice Přerov s.r.o.
Sídlo: Dr. Brzobohatého 763/2, 75131 Lipník nad Bečvou
Provozovna: U Výstaviště 182/8, Přerov ( prodejna – reklamační místo )
IČO: 04356063, DIČ: CZ04356063
Zbrojní licence: ZL002681
Datová schránka: gfi8dvb

Kontakty:
Prodejna: +420 601508165
obchod@strelniceprerov.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2102583613 / 2010
to vše dále jako kontaktní údaje prodávajícího (dále jen prodávající)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím internetového obchodu a provozu e-shopu www.strelniceprerov.eu (dále jen e-shop) provozovaný prodávajícím
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Znění těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
1.5. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících v postavení spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@strelniceprerov.cz, případně adresy prodejny. Informaci o způsobu vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně poštovní adresu kupujícího.
1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, koncesí a zbrojní licence.
1.7. Orgány dohledu a vyřizování stížností: Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dohled nad oblastí dodržování spotřebitelských práv v rozsahu vymezeném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.
2.2. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.3. Objednávku vytvoří kupující v e-shopu výběrem požadovaného druhu zboží případně jeho množství. Dále zvolí druh dopravy, způsob platby a zadá své osobní údaje nutné pro dodání zboží. Před odesláním objednávky kupující zkontroluje jím zadané údaje v objednávce, případně se vrátí k předchozím krokům objednávky, opraví jím zadané údaje a následně odsouhlasí cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami e-shopu www.strelniceprerov.eu a s těmito bez výhrad souhlasí. Okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu je kupní smlouva uzavřena.
2.4. Objednávka a potvrzení objednávky v listinné či elektronické podobě budou uloženy u prodávajícího po dobu jednoho roku od potvrzení objednávky a na žádost kupujícího mu budou zpřístupněny.
2.5. Prodávající obvykle během následujícího pracovního dne odešle kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky.
2.6. Objednané zboží odesílá prodávající podle jeho dostupnosti a zvolené dopravě (viz. doprava a platba) a provozních možností obvykle během 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
V případě nedostupnosti zboží bude kupující informován v potvrzení objednávky.
2.7. Zrušení objednávky: Kupující i prodávající jsou oprávněni zrušit objednávku i bez udání důvodu, a to až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč nelze objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které sjednají.
2.8. Náklady na uzavření kupní smlouvy: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky zboží si hradí kupující sám, a to v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
3. Cena zboží, cena přepravy, doběrečné
3.1. Cenou zboží se rozumí cena uvedená v e-shopu v okamžiku uskutečnění objednávky kupujícím (kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání). Zde uvedená cena je aktuální a platná. Ceny jsou konečné. V případě akčních cen, platí tyto ceny do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
3.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží dle bodu 3.4. těchto obchodních podmínek.
3.3. Balné kupující nehradí.
3.4. Ceník přepravy zboží ZDE (ODKAZ)

4. Platební podmínky
4.1. Kupující zvolí v objednávce způsob uhrazení kupní ceny zboží.
4.2. Způsoby úhrady kupní ceny:
Platba předem převodem na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem.
Platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce (NAŠE DOPRAVA).
Platba v hotovosti při osobním převzetí v provozovně prodávajícího.
4.3. V případě platby předem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží pod příslušným variabilním symbolem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5. Dodací podmínky
5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.2. Jestliže z důvodů na straně kupujícího, není možno zboží doručit, je kupující povinen a zavazuje se uhradit veškeré náklady prodávajícího spojené s opakovaným doručováním zboží, příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištěných závad je neprodleně oznámit přepravci a reklamovat přepravu zboží ihned u řidiče přepravce a zboží nepřevzít, případně zboží převzít s výhradou. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje převzetí zboží a dále, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a zboží není zjevně poškozeno.
5.4. Osobní převzetí je možné na prodejně v Přerově na ul. U Výstaviště č. 182/8 v otevírací době prodávajícího.
5.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
6. Nároky z vadného plnění a reklamace
6.1. Prodávající se zavazuje, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží není ve shodě s kupní smlouvou, je zákazník oprávněn zboží reklamovat. Zákazník je povinen informovat prodávajícího před odesláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u prodávajícího na výše uvedených kontaktech a dále postupovat dle jeho pokynů. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího e-mail: obchod@strelniceprerov.cz zasláním vyplněného reklamačního formuláře, který obdrží zákazník na základě oznámení emailem, nebo jinou vhodnou formou.
Reklamační formulář je ke stažení ZDE.

6.2. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena podrobně v jednotlivých ustanoveních z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (zejména § 1914-1925, § 2099-2117 a §2161–2174)
6.3. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží.
6.4.
6.5. Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.
6.6. Záruční doba jednotlivého zboží se může lišit. Kratší doba záruky je uvedena na zboží, některé prodávané zboží může mít doživotní záruku a další.
6.7. Vyřízení reklamace: Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. Před odesláním reklamovaného zboží prodávajícímu doporučuje prodávající, aby kupující prodávajícího kontaktoval za účelem posouzení oprávněnosti reklamace vady zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace činí běžně 30 dnů. U zahraničního zboží se může doba vyřízení reklamace prodloužit, zákazník bude o termínu vyřízení reklamace vždy vyrozuměn.

6.8. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží opraveno, vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena nebo její část. Zboží musí být vráceno v původním obalu.


7. Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy
7.1. Výluka z odstoupení od kupní smlouvy: Kupující v postavení spotřebitele bere na vědomí poučení, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a o zboží, které bylo vyzvednuto na prodejně, nebo doručené vlastním závozem prodávajícího, jelikož zakoupení takového zboží prostřednictvím online prodeje je zakázáno právním předpisem a jeho zakoupení bude dle podmínek e-prodeje považováno za objednávku s osobním předáním po ověření totožnosti. 
7.2. Odstoupení od kupní smlouvy : Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v postavení spotřebitele v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů bez udání důvodu. Lhůta 14ti dnů pro odstoupení od smlouvy běží v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.3. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu emailem nebo písemně na adresu provozovny, nebo e-mailem: obchod@strelniceprerov.cz formou jednoznačného písemného prohlášení (dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mail, datová schránka).
7.4. Vrácení peněz prodávajícím: V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy / doručení vráceného zboží platbu za zboží, kterou od kupujícího obdržel. Poštovné se v případě vrácení zboží do 14ti dnů nevrací. V případě oprávněné a uznané reklamace vrací prodávající i poštovné, bez poplatku za dobírku. ( platí pouze pro poštovné ve směru prodávající – zákazník v ČR ) Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení své transakce vůči prodávajícímu, pokud se účastníci výslovně nedohodnou jinak.

7.5. Vrácení zboží kupujícím: V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen podle ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku, nedohodne-li se s prodávajícím písemně jinak, vrátit prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od stoupení od smlouvy. V případě, že kupující reklamované nebo vracené zboží prodávajícímu nepředá, případně neprokáže jeho odeslání na adresu prodávajícího, není prodávající povinen dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu na adresu prodávajícího: Střelnice Přerov s.r.o., U Výstaviště 8, 75002 Přerov. Zboží může kupující po předchozí dohodě o době předání prodávajícímu rovněž předat osobně. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího převzal.
7.6. Podle ust. § 1833 občanského zákoníku kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
7.7. Vrácení dárku:. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena vždy s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.8. Vrácení sady: V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zvýhodněná sada zboží obsahující více položek, je povinností kupujícího vrátit všechny položky této sady. V případě, že kupující nevrátí všechny položky sady, je povinen uhradit kupní cenu jednotlivé položky platnou v plné výši dle ceníku platného ke dni odstoupení od smlouvy.
7.9. Odstoupení od smlouvy prodávajícím: Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
Kupující nepřevezme zboží při dodání nebo v minulosti nepřevzal zboží při dodání.
Kupující má neuhrazené závazky vůči prodávajícímu.
Kupující neuhradil kupní cenu zboží při bezhotovostní platbě ve lhůtě do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží. A v dalších případech, majících absolutní vliv na uzavření kupní smlouvy.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v rámci uzavřené kupní smlouvy, a to pro účely realizace práv a povinností
z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpravováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto bodu obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.3. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté údaje při objednávce zboží jsou pravdivé, správné a že je poskytl dobrovolně. Kupující bere na vědomí, že je povinen informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
8.4. Prodávající je oprávněn zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, jako zpracovatele.
8.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9. Následná komunikace a zasílání obchodních sdělení
Kupující potvrzením těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, že ho může elektronicky či telefonicky kontaktovat zaměstnanec prodávajícího a to do té doby, dokud prokazatelně neprojeví svůj nesouhlas s touto komunikací.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Obchodní podmínky a veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky.
10.2. Uzavření kupní smlouvy a veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl je neplatnému ustanovení nejbližší. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.4. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.6. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024 a platí do zveřejnění nových obchodních podmínek.

V Přerově dne 1.1.2024